Leveringsvoorwaarden en Privacy1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

HCMedia
Vanormelingen Heidi
Langenakkerstraat 30
3830 Wellen
BTW: BE 0841 612 679
Tel.: +32 496 971238 
E-mail: mail@fototools.be14 dagen garantie: niet goed, geld terug!
De consument heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afstand doet van de aankoop zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden binnen de 14 dagen vanaf de dag na de levering van de producten.Wanneer hij gebruik maakt van dit recht moet hij op eigen kosten en risico’s het geleverde product in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon, terugzenden naar de maatschappelijke zetel van HCMedia, Langenakkerstraat 30 te Wellen;2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

2.1. Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door HCMedia. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. HCMedia kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. 
Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. 

2.2. Onder niet-professionele koper of consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van HCMedia verwerft of gebruikt zonder beroepsoogmerk.

2.3. Onder professionele koper wordt verstaan iedere persoon die niet valt onder de definitie van artikel 2.2. t.t.z. iedere natuurlijke of juridische persoon die producten of diensten van HCMedia verwerft of gebruikt met uitsluitend of minstens gedeeltelijk beroepsdoeleinden. Diens boekhouding en diens fiscale aangifte hebben bewijskracht. 

De professionele koper mag de bijzondere wettelijke bescherming ingesteld door de Wet op de Handelspraktijken ten gunste van de consument niet inroepen.3. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

3.1. De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.fototools.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod, zodat de wilsuiting alleen van de kandidaat-koper om deze producten te verwerven, nog geen contract in het leven roept. 
De specificaties zoals vermeld in de catalogus zijn ons ter beschikking gesteld door de respectievelijke invoerders/fabrikanten en zijn onder voorbehoud van wijziging en typfouten.

3.2. De informatie die de kandidaat-koper via de site aan HCMedia overmaakt, maakt een aanbod tot aankoop uit in diens hoofde. 

3.3. Ten gevolge van dit aanbod zal HCMedia een emailbevestiging van de bestelling overmaken met de prijs van de goederen of bestelde diensten, inclusief de heffingen, de prijs van het eventueel vervoer van de goederen; het totaal bedrag dat betaald zal worden door de koper, de plaats en de termijn van de levering.

3.4. Het contract wordt geacht afgesloten te zijn als de emailbevestiging wordt opgestuurd naar de koper. 

3.5. Het contract wordt derhalve geacht te zijn afgesloten op de zetel van HCMedia, Langenakkerstraat 30 te Wellen.4. HET RECHT VAN VERZAKING

Dit artikel wordt enkel toegepast op de niet-professionele consument, zoals bepaald in artikel 1.

4.1. De consument heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afstand doet van de aankoop zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden binnen de 14 dagen vanaf de dag na de levering van de producten.

4.2. De consument moet kennis geven van zijn afstand per e-mail.

4.3. Wanneer hij gebruik maakt van dit recht moet hij op eigen kosten en risico’s het geleverde product in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon, terugzenden naar de maatschappelijke zetel van HCMedia, Langenakkerstraat 30 te Wellen;
Deze kosten kunnen evenwel niet te laste zijn van de koper indien het geleverde produkt niet beantwoord aan de beschrijving van het aanbod.

4.4. HCMedia zal binnen de twee weken na wederontvangst, de staat van het teruggezonden product onderzoeken. 

4.5. Indien de producten en/of hun verpakking beschadigd zijn, zal HCMedia de consument op de hoogte brengen van de terugzending van de goederen naar het adres van bestelling.

4.6. Behoudens andersluidend beding, mag de consument zijn recht van afstand te doen niet uitoefenen voor levering van producten vervaardigd overeenkomstig de instructies van de consument; van producten die geïndividualiseerd zijn; die niet teruggezonden kunnen worden, die kunnen beschadigd worden of snel verlopen. 


4.7. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal HCMedia de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering en verpakking.5. PRIJZEN 

5.1. De prijzen zijn inclusief BTW , Reprobel en Recupel-bijdrage. 
De eventuele verschuldigde verzendkosten zijn niet in de aangegeven prijzen inbegrepen.

5.2. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. In geval van promotie gelden de data waarin deze promotie valt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

5.3 Indien de op de site weergegeven verkoopprijs door foutieve info, een zware berekeningsfout of een communicatiefout lager ligt dan de door HCMedia verschuldigde aankoopprijs van het gekozen artikel behoudt HCMedia het recht om het order te annuleren en de klant hiervan te verwittigen. Indien de klant reeds zou betaald hebben doet HCMedia het nodige om de klant de betaalde som terug te storten. Ieder geschil zal beslecht worden door de bevoegde instanties en desgevallend de rechtbanken.6. BETALING 

6.1. Principe van de contante betaling :
De betaling zal verricht worden ten gevolge van de emailbevestiging van HCMedia van de bestelling.

 Betalingswijze:
- of betaling via overschrijving op de bankrekening van HCMedia  Argenta 979-4359500-34 voor produkten die worden opgestuurd.
-of contante betaling bij afhaling op adres: Langenakkerstraat 30 te 3830 Wellen.

Indien de bank de betaling weigert, kan HCMedia de verkoop als onbestaande/ontbonden beschouwen en de bestelling annuleren. Wij aanvaarden geen deelbetalingen en/of voorschotten.

6.2. Intresten en schadebeding :
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à 1% per maand.
Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125 Euro.7. LEVERING 

7.1. Levering is alleen mogelijk indien het afleveradres in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland of Frankrijk gelegen is.

7.2. De koper zal de gewenste leveringsplaats in zijn bestelling bepalen.
Hij zal hetzij een gekozen adres aanduiden met uitzondering van een Postbus, hetzij de producten zelf in ontvangst nemen na contante betaling op adres: Langenakkerstraat 30 te 3830 Wellen.
Indien de koper een ander adres verkiest voor de aflevering dan dit voor de faktuur, dan moet dit zo vermeld worden op de bestelbon. 
De koper is steeds verantwoordelijk voor de correctheid van de verschafte info. 
Indien het alternatieve adres niet correct/compleet is, kan HCMedia weigeren om de bestelling te versturen.

Indien hij kiest voor afhaling, zullen geen vervoerskosten aangerekend worden.
 
Indien hij kiest voor verzending op een gekozen adres, zal hij de verzendingskosten (bepaald in de bestelbevestiging) dragen. 
Deze kosten worden berekend in functie van de waarde van pakket en het land van aflevering.

In geval van afwezigheid bij de levering wordt de koper gehouden om opnieuw af te spreken met de vervoerder en zullen de onkosten veroorzaakt door de supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. 

7.3. De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen aldus geen essentiële voorwaarde van de verkoop.8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de prijs niet volledig en definitief betaald is, behoudt of herkrijgt HCMedia de eigendom van de verkochte producten. 
Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf de ingebruikname van de goederen.9. VERPLICHTING OM DE GOEDEREN IN ONTVANGST TE NEMEN EN TERMIJN OM KLACHT IN TE DIENEN

9.1. De professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die gedaan werd op de dag van de levering. 

9.2. De niet professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen de dag na het verstrijken van de termijn van zeven dagen vermeld in artikel 4.

9.3. De klachten i.v.m. de geleverde producten moeten bij HCMedia toekomen ten laatste binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de levering voor de professionele koper, vanaf de dag na het verstrijken van de termijnen waarvan sprake in artikel 4 voor de niet-professionele koper. 

9.4. De klachten moeten gericht worden per aangetekend schrijven of via email aan HCMedia, Langenakkerstraat 30 te Wellen en verplicht begeleid zijn van een kopie van de factuur of bestelbon. 

9.5 Na deze termijn worden de goederen vermoed definitief aanvaard te zijn door de koper als conform, en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand en/of aanvaard te zijn. 

9.5. Dit artikel geldt eveneens voor de herstellingen onder waarborg of daar buiten. 
10. CONTRACTUELE WAARBORG VAN DE VERKOPER

10.1.HCMedia biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. De garantietermijn (indien van toepassing) staat steeds vermeld in de produktbeschrijving.

10.2 HCMedia is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken

10.3 De koper dient in het geval hij beroep wil doen op de contractuele waarborg, het bewuste artikel persoonlijk of middels aangetekende zending af te leveren op het maatschappelijk adres zoals hierboven vermeld met een copie van de aankoopfaktuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs. 
Indien klachten van de afnemer door HCMedia gegrond worden bevonden, zal HCMedia naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HCMedia en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van HCMedia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HCMedia in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HCMedia en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
11. BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN

PRIVACYBELEID
Privacy Verklaring 
Fototools.be (HCMedia), gevestigd te Wellen Langenakkerstraat 30, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.fototools.be
Langenakkerstraat 30
Wellen +32 11 288089
https://fototools.be


Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Fototools.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fototools.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@fototools.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fototools.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder ( Uitschrijf mogelijkheid nieuwsbrief: U kunt zich ten allen tijde afmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar mail@fototools.be )
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Fototools.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fototools.be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fototools.be) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fototools.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van Persoonsgegevens met derden
Fototools.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fototools.be gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fototools.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@fototools.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fototools.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@fototools.be.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via mail@fototools.be.

 12. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

12.1. HCMedia mag al haar rechten overdragen aan derden krachtens een contract afgesloten met haar kopers.
De overdracht slaat op haar rechten en plichten, mits zij de koper inlicht van deze overdracht.
12.2. De koper kan echter in geen geval zijn rechten en plichten overdragen aan een derde zonder voorafgaandelijk en schriftelijk de toestemming van HCMedia gevraagd en verkregen te hebben.
13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

13.1. Het Belgisch recht is altijd van toepassing op alle geschillen. 
13.2. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd.